Categories
Staden

Utbyggda vägar ökar köerna – här är forskarnas lösning

Forskare har studerat utbyggnader av vägar i Oslo och Ålesund i Norge och kommit fram till att fordonstrafiken ökade mer än i landet som helhet. Dessutom visade forskningen att utbyggnaderna bidrog negativt till landets miljömål.

Trängseln på vägarna minskade endast tillfälligt eller inte alls eftersom utbyggnaderna underlättade för nya glesa bostadsprojekt i anslutning till vägarna.

I den norska transportplanen finns ett nolltillväxt-mål kopplat till bygget av nya bostadsområden. Bostadsområdena ska planeras så att invånarna kan göra kortare och färre bilresor än tidigare.

I en intervju med Nordic, en webbpublikation av transportforskare i Norden, den 19 maj 2020 säger Aud Tennøy, som ansvarar för forskningen, att köerna på vägarna blev längre efter utbyggnaden eftersom de nya bostadsområdena var planerade för bilåkning i första hand.

– I kommunerna söder om Oslo bidrog den utvidgade vägkapaciteten till en ökad efterfrågan på bostäder och jobb, vilket ledde till stadsutveckling. Eftersom den bilbaserade mobiliteten fick bäst tillgång till de nya stadsområdena uppstod ett trafikmönster som är beroende av bilen. Detta ökade trafiken och genererade mer köer.

Forskarna menar att samhällsplanerarna i stället måste fokusera på lösningar som bidrar till nolltillväxt-målet:

  • Att stärka och förtäta stadskärnan.
  • Att begränsa de glesa bostadsområdena utanför städerna.
  • Att förbättra kollektivtrafiken.
  • Att förbättra för gående och cyklister.
  • Att införa begränsningar för biltrafiken.

Undersökningen presenterades i Transportation Research (Part D: Transport and Environment), Volume 69, April 2019.